all about samurai and ninja
سلوک سامورایی
"راه سامرایی در مرگ خلاصه می شود. اندیشه ی عمیق درباره ی مرگ گریزناپذیر ضروریست و هنگامی که جسم و جان در آرامش است باید باید به انواع مرگ اندیشید: مرگ با شلیک گلوله، ضربت شمشیر، پرتاب نیزه، مرگ در میان امواج خروشان، سوختن در میان شعله های آتش، یا مرگ در اثر صاعقه، مدفون شدن در زیر آوار سهمگین زلزله، یا سقوط از صخره ای بلند، مرگ ناشی از بیماری یا اقدام به خودکشی در پی جان باختن استاد. هر روز انسان باید خود را مرده بینگارد."

برخی از آموزه ها (برداشت از فیلم گوست داگ جارموش)

1.

It is bad when one thing becomes tow. One should not look for anything else in the way of the samurai. It is the same for anything else that is called away. If one understands things in this manner, he should be able to hear about all way and be more and more and more in accord with his own.
برداشت دوگانه از یک امر بسیار ناگوار است. انسان نباید در طریقت سامورایی به دنبال چیز دیگری باشد. در هر شیوه ی دیگری که یک مسلک به حساب می آید نیز این امر صادق است. اگر درک انسان بدین گونه باشد بیشتر می تواند با طریقت خود هماهنگی ایجاد کند.


2.
If one were to say in a word what the condition of being a samurai is, its basis lies first in seriously devoting one’s body and soul to his master. Not to forget one’s master is the most fundamental thing for a retainer.
اگر بخواهیم در یک کلام شرط سامورایی بودن را بیان کنیم باید بگوییم که انسان می بایست جسم و روح خود را در اختیار استاد خویش بگذارد. فراموش نکردن استاد اساسی ترین مسئله برای یک مرید است.


3.
It is a good viewpoint to see the world as a dream. When you have something like a nightmare, you will wake up and tell yourself that is was only a dream. It is said that the world we live in is not a bit different from this.
دیدن جهان در قالب یک رویا بسیار خوب است. آن هنگام که دچار کابوس می شوید از خواب بر می خیزید و به خود تسلی می دهید که تنها یک خواب بوده است. چه بسیار گفته اند که دنیایی که در آن زندگی می کنیم تفاوت چندانی با رویا ندارد.


4.
Among the maxims on Lord Naoshige’s wall there was this one: ”Matters of great concern should be treated lightly.” Master Iittei commented, ‘’ Matters of small concern should be treated seriously.’’
این یکی از اندرزهای نوشته بر دیوار ناوشیگ است: "با مشکلات بزرگ باید رفتاری آرام داشت." استاد ایته یی می گوید: " حتی مسائل کم اهمّیّت را بایستی جدّی گرفت."


5.
According to what one of the elders said, taking an enemy on the battlefield is like a hawk taking a bird. Even though it enters into the midst of a thousand of them, it gives no attention to any bird other than the one that it has first marked.
به گفته ی یکی از بزرگان غلبه بر دشمن در میدان نبرد همچون غلبه ی شاهین بر یک پرنده است. گرچه شاهین به میان هزاران پرنده پرواز می کند اما جز به پرنده ای که از پیش نشان کرده است توجّهی ندارد.


6.
In the words of the ancients, one should make his decisions within the space of seven breaths. It is a matter of being determined and having the spirit to break right through to the other side.
به گفته ی پیشینیان انسان باید به فاصله ی هفت نفس، تصمیم خود را بگیرد. مسئله ی مهم، مصمم بودن است و داشتن روحیه ی لازم برای گذر به فراسوی هر چیز.


7.
Even if a samurai’s head were to be suddenly cut off, he should still be able to perform one more action with certainty. If one becomes like a revengeful ghost and shows great determination, though his head is cut off, he should not die.
اگر قرار باشد سر یک سامورایی به ناگاه قطع شود، او باید بتواند یک کار دیگر را هم به انجام برساند با موفّقیّت. اگر انسان به شبحی انتقام جو بدل شود و از خود اراده نشان دهد، حتا اگر سرش را جدا کنند باز هم نخواهد مرد.


8.
It is good to carry some powdered rouge in one’s sleeve. It may happen that when one is sobering up or waking from sleep, a samurai’s complexion may be poor. At such a time it is good to take out and apply some powdered rouge.
همراه داشتن کمی پودر سرخ رنگ مفید خواهد بود. ممکن است سامورایی هنگامی که از خواب بر می خیزد چهره اش رنگی پریده به خود گرفته باشد. در چنین زمانی بسیار مفید است که کمی پودر سرخ رنگ را به صورت اش بمالد.


9.
When one has made a decision to kill a person, even if it will be very difficult to succeed by advancing straight ahead, it will not do to think about going at it in a long roundabout way. The way of the samurai is one of immediacy, and it is best to dash in headlong.
زمانی که انسان تصمیم به قتل کسی می گیرد، حتا اگر حرکت مستقیم به سوی هدف، کار بسیار دشواری باشد نباید به این بیندیشد که هدف را دور بزند. طریقت سامورایی راهیست برخاسته از جدّیّت و فوریّت و بهترین روش، حمله ی مستقیم به سوی هدف است.


10.
Our bodies are given life from the midst of nothingness. Existing where there is nothing is the meaning of the phrase, “ From is emptiness.” That all things are provided for by nothingness is the meaning of the phrase, “Emptiness is from.” One should not think that these are two separate things.
جسم ما از میان هیچ، جان یافته است. بودن در آنجا که هیچ چیز نیست مفهوم این عبارت است که: "شکل، خلأ است." و این که همه چیز از هیچ به وجود می آید یعنی: "خلأ، شکل است." انسان باید بیندیشد که این دو، مقوله ای جدا از هم نیستند.


11.
There is surely nothing other than the single purpose of the present moment. A man’s whole life is a succession of moment after moment. If one fully understands the present moment, there will be nothing else to do, and nothing else to pursue.
در زندگی، چیزی جز لحظه ای که در آن هستیم اهمّیّت ندارد. تمامی ی زندگی انسان، زنجیره ای است از لحظات پی در پی. اگر انسان، زمان و لحظه ی حال را دریابد، دیگر نه کاری برای او خواهد ماند و نه هدفی.


12.
There is something to be learned from a rainstorm. When meeting with a sudden shower, you try not to get wet and run quickly along the road. By doing such thing as passing under the eaves of houses, you still get wet. When you are resolved from the beginning you will not be perplexed, though you will still get the same soaking. This understanding extends to all things.
از طوفان و باران بسیار چیزها می توان آموخت. زمانی که با رگبارهای ناگهانی روبرو می شوید سعی می کنید خیس نشوید و فوراً راه خود را تغییر می دهید. ولی با رفتن به زیر طاق دیوار، باز هم خیس خواهید شد. اگر از آغاز مصمم باشید سرگشته نخواهید شد گرچه باز هم به همان اندازه خیس می شوید. فهم این مطلب در تمام امور نیز صادق است.


13.
It is said that what is called “the spirit of an age” is something to which one cannot return. That this spirit gradually dissipates is due to the world’s coming to an end. For this reason, although one would like to change today’s world back to the spirit, of one hundred years or more ago, it cannot be done. Thus it is important to make the best out of every generation.
گفته اند به آنچه که " روح یک دوران" می نامند نمی توان رجعت کرد. این که روح به تدریج رنگ می بازد ناشی از به پایان رسیدن جهان است. به این دلیل گرچه همه مایلند دنیای امروز به دنیای یکصد سال پیش و یا حتا پیشتر باز گردد اما این کار ممکن نیست. پس بسیار مهم است که هر نسل را به خوبی دریابیم.


14.
In the kamigata area they have a sort of tiered lunchbox they use for a single day when flower viewing. Upon returning, they throw them away, trampling them underfoot. The end is important in all things.
در سرزمین کامیگاتا نوعی ظرفِ غذای چند لایه داشتند که هنگام تفریح و دیدن گلزارها از آن استفاده می کردند. هنگام بازگشت، آنها را دور می انداختند و لگد کوب می کردند. در هر چیز و هر مورد این نقطه ی پایان است که اهمّیّت دارد.


برچسب‌ها: سامورايي ها, مسلك, آموزه ها
+ نوشته شده در  سه شنبه هفتم شهریور ۱۳۹۱ساعت 15:43  توسط Hassan.m |